تجهیزات آزمایشگاه گیاه شناسی

شرکت ویژن آزما البرزتولید کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاه کشاورزی و لوازم آزمایشگاه کشاورزی و گیاه شناسی و مواد شیمیایی آزمایشگاه کشاورزی و گیاه شناسی می باشد .آزمایشگاههای جهاد کشاورزی و معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت ، آزمایشگاههای ادارات استاندارد ، آزمایشگاههای پژوهشگاههای کشاورزی ،دانشکده های کشاورزی دانشگاه دولتی و دانشکده های کشاورزی دانشگاه آزاد، توسط این شرکت تجهیز شده اند