تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک و آسیب شناسی و بیوتکنولوژی

شرکت ویژن آزما البرزتولید کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک و آسیب شناسی و بیوتکنولوژی و لوازم آزمایشگاه ژنتیک و مواد شیمیایی آزمایشگاه ژنتیک می باشد .آزمایشگاههای انستیتو پاستور ، آزمایشگاه رویان ، آزمایشگاههای ژنتیک دانشکده های پژشکی دانشگاههای دولتی و دانشگاههای آزاد ، آزمایشگاههای پژوهشگاههای ژنتیک ، آزمایشگاههای بیوتکنولوژی ، توسط این شرکت تجهیز شده اند