کلنی کانتر دیجیتال حافظه دار

کلنی شمار یا کلنی کانتر به انگلیسی Colony counter دستگاه الکتریکی برای شمارش باکتریها و یا میکروارگانیسم‌های  موجود در محیط کشت آگار میباشد و تفکیک کلنی ها از نظر رنگ و شکل ظاهری و یا در صورت تزریق بعضی از نمونه های واکسن روی جوجه ۱۲ روزه کلنی های روی پرده جنین جوجه را نیز شمارش کرد.دستگاه  بصورت دیجیتال همراه با بوق مخصوص با یک قلم حساس و مجهز به صفحه مدور روشن شونده به قطر ۱۰ سانتیمتر با تقسیمات مورد نظر میباشد.

توجه و احتیاط:

شمارش کلنی حتما زیر هود لامینار میبایستی انجام شود.

پس از اتمام کار  نوک قلم راحتما بامحلول ضدعفونی کننده قوی گندزدایی کنید.