تجهیزات آزمایشگاه داروسازی

شرکت ویژن آزما البرزتولید کننده ،واردکننده تجهیزات آزمایشگاه داروسازی و لوازم آزمایشگاه داروسازی و مواد شیمیایی آزمایشگاه داروسازی می باشد .آزمایشگاههای غذا و دارو وزارت بهداشت ، آزمایشگاههای ادارات استاندارد ، آزمایشگاههای پژوهشگاههای دارویی ، آزمایشگاههای کارخانجات تولید دارو ، آزمایشگاههای سرم سازی توسط این شرکت تجهیز شده اند