تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب

شرکت ویژن آزما البرزتولید کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب و لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب و مواد شیمیایی آزمایشگاه آب و فاضلاب می باشد .آزمایشگاههای آب و فاضلاب در استانها ، آزمایشگاههای ادارات استاندارد ، آزمایشگاههای مرکز تحقیقات آب ، آزمایشگاههای کارخانجات تولید آب معدنی ، آزمایشگاههای آب غذا و دارو وزارت بهداشت  توسط این شرکت تجهیز شده اند